HPotter

Tweezer Patterns

Tweezer top and bottom, also known as tweezers, are reversal candlestick patterns
that signal a potential change in the price direction. Both formations consist of
two candles that occur at the end of a trend, which is in its dying stages.

The tweezer bottom candlestick pattern is a bullish reversal pattern that can be
spotted at the bottom of a downtrend. It consists of two candles, where the first
candle is in line with the bearish trend , while the second candle reflects more
bullish market sentiment as the price bursts higher, in the opposite trend.

The tweezer top candlestick pattern is of the same structure as the tweezer bottom ,
except for the fact that it happens at the end of an uptrend, and therefore, it is a
bearish reversal pattern. The first candle is bullish , and it continues in the same
direction, while the second bearish candle indicates that the trend may be changing soon.

Both the bottom and top tweezers are only valid when they occur during uptrends and downtrends.
Their appearance during choppy trading conditions is practically meaningless, and it signals
the market indecision to move in either direction.

WARNING:
- For purpose educate only
- This script to change bars colors.

Donate (BEP20) 0x55135292d73605c6f4dee8b9733a3e55dec7455e
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?