ATS-TRADING

Stochastic & SPY Stochastic

Using this indicator you will be able to use the standard stochastic of a stock ticker as well as the stochastic of the S&P 500 ( SPY ) index simultaneously and without changing charts - both stochastics combined in only one indicator.

The S&P 500 ( SPY ) stochastic is displayed with higher transparency. The degree of transparency and default color settings can be adjusted in the indicator settings.

For special analysis purposes, it is possible to display only the stochastic of the selected stock ticker or only the stochastic of the S&P 500 ( SPY ) index.
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?