zdmre

Currency Strength Index by zdmre

zdmre Cập nhật   
Currency strength expresses the value of currency. For economists, it is often calculated as purchasing power, while for financial traders, it can be described as an indicator, reflecting many factors related to the currency; for example, fundamental data, overall economic performance (stability) or interest rates.

The method used in this indicator is its strength against the US Dollar (xxxUSD)

Currencies:
EUR
GBP
AUD
NZD
JPY
CNY
CAD
Your Symbol (Optionally) defval: TRYUSD


You can also optionally add a symbol. However, this unit must be in the form of xxxUSD
Phát hành các Ghi chú:
Changed % (days in table) calculation.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?