TheGrindToday

BTC Dominance & Counter-Trend Indicator

This script looks at BTC dominance in price-action and scores it (out of the last 100 closed bars). Essentially this looks at the price action of the current security/crypto and tracks whether it traded in-trend with BTC or against the trend with BTC to show when BTC is most prominently dominating.

Currently the code is restricted to the previous 100 trades prior to the bar (you can change this) but only because, for whatever reason, pine scripting doesn't actually allow you to calculate the number of bars currently in the view (lots of people asking for this via StackOverflow but no response yet). Essentially every bar shows the number of trades out of the last 100 that traded in-synch with BTC , the lower the number, the less dominant BTC has been against that security.


Green highlight means it traded positive (upwards) against BTC going down, and red means it traded negative against BTC going up.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?