norok

Bollinger Bands Stochastic RSI Extreme Signal

norok Cập nhật   
This is the finalized code released to the public that I created in a video linked here.

This indicators combines a Bollinger Band and Stochastic RSI to produce signals for possible price reversal. The signals are displayed by default as green arrows for bullish and red arrows for bearish .

To trigger a signal the indicator checks for the following:

( Bullish )

( Bearish )

Phát hành các Ghi chú:
Added alert functionality

"Be to others the person you needed to meet 10 years ago"

Discord Trading Community: discord.gg/eDfhKvS5AC
Youtube: www.youtube.com/c/NoroksNotepad
Twitter: @noroktrade
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?