ParkF

[_ParkF]HeikinAshi


In the Input menu, the default value of Location is 1, and HeikinAshi can be seen overlapping the candle.

If you modify the Location value, you can overlay it separately with candle to compare.
(In this case, the HeikinAshi value is different from the actual value, so it is recommended to use it to identify the trend.)

Also, if you move HeikinAshi to a new pane, you can use it as an auxiliary indicator at the bottom.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Input 메뉴에서 Location의 기본값은 1이며, 헤이킨아시를 캔들과 겹쳐서 볼 수 있게 되어 있습니다.

Location 값을 수정하면 캔들과 따로 overlay 시켜 비교할 수 있습니다.
(이 경우 헤이킨아시의 값은 실제값과 다르니 추세 파악을 위해 사용하시길 권장합니다.)

또, 헤이킨아시를 새 페인으로 옮기면 하단의 보조지표처럼 사용할 수 있습니다.Phát hành các Ghi chú: Added HeikinAshi trend line
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?