SparkyFlary

Z-Score of RSI

A way to see whether RSI is overbought or oversold inside its Bollinger Bands in the form of an oscillator. Z-score tells you how far the data is from the mean in terms of standard deviations. The numbers shown in the indicator are the number of standard deviations away from the average or mean. Like Bollinger Bands, if it is above the standard deviation border lines then it is considered to be outside the distribution or Bollinger Band. If it is above the upper border line then is it is overbought, if it is below the lower border line then is is oversold.

Example of how standard deviation works: 1 standard deviation contains 68% of the data, 2 SD (the default for BB) contains 95% of data, 3 SD for 99%, etc. If the data goes past that, it is considered to be outside the distribution. In statistics, data that is within the distribution is considered to be "significant".

The z-score line is colored green if it is above zero and red if it is below zero. Above zero means that the RSI is above the average line or the middle line of the Bollinger Bands, and vice-versa if it is below. A red vertical bar is shown when the the z-score is above the upper border line to show that it is overbought and a green vertical bar is shown when the z-score is below the lower border line to show that it is oversold. This is the equivalent of when the RSI is above and below its Bollinger Bands.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?