thienbinhlove2k

Lực mua

Chỉ báo cho thấy lực mua nào đang mạnh dần lên hay yếu dần đi.

- Trong xu hướng giảm, lực mua giảm là điều đương nhiên, nhưng nếu lực mua tăng lên thì đó là lúc chúng ta nên xem xét việc kết thúc xu hướng giảm (chốt lời), và chuẩn bị kế hoạch cho xu hướng tăng sắp bắt đầu (vào lệnh mua).

=> Phân kì tăng

Xu hướng giảm thì giá trị thường từ trên 60 đi xuống dưới 50 và đi xuống tiếp dưới 40:
60 > 45 > pullback lên 55 > 40

- Tương tự với xu hướng đang tăng.

Xu hướng tăng thì:
40 > 55 > pullback xuống 45 > 60
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?