inno14

Bollinger Bands SR

This simple script base on Bollinger Bands to defined Support and Resistance and marked Bar False broken SR by Reversal Arrow. Detail of rule as below:
================================================
1.Defined Support and Resistance
1.1.Support
+ Key bar:
- Open Price lower than BB lower band, Close Price higher than BB lower band
+ Support Zone:
- Bottom Zone place at Low Price of Key bar
- Top Zone place at Median Price ( HL2 ) of Key bar
1.2.Resistance
+ Key bar:
- Open Price higher than BB upper band, Close Price lower than BB upper band
+ Resistance Zone:
- Bottom Zone place at Median Price ( HL2 ) of Key bar
- Top Zone place at High Price of Key bar
1.3. Median Line
+ Median Line place at half of Range limit by Support and Resistance
================================================
2.Defined False Break
2.1.Defined Bull Trap
+ High Price higher than Top of Resistance Zone
+ Close Price lower than Top of Resistance Zone
+ Open Price higher than Bottom of Resistance Zone
+ Bar Direction is downward
+ Body of current Bar greater than Body of previous bar
2.2.Defined Bear Trap
+ Low Price lower than Bottom of Support Zone
+ Close Price higher than Bottom of Support Zone
+ Open Price lower than Top of Support Zone
+ Bar Direction is upward
+ Body of current Bar greater than Body of previous bar
================================================
3.Defined Reversal Arrow and Alert
+ Arrow Down when Bull Trap appear
+ Arrow Up when Bear Trap appear
+ Alert when Reversal Arrow appear
================================================
4.Trading
4.1.Long Position
+ Consider open positon when Arrow Up appear
+ Stoploss place at Low Price of Arrow Bar
+ Take profit at Resistance Zone
+ Consider Exit Position when:
- Price moving above Median Line and has Bearish Reversal Pattern
4.2.Short Position
+ Consider open positon when Arrow Down appear
+ Stoploss place at High Price of Arrow Bar
+ Take profit at Support Zone
+ Consider Exit Position when:
- Price moving below Median Line and has Bullish Reversal Pattern
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận