inno14

Bollinger Bands SR

This simple script base on Bollinger Bands to defined Support and Resistance and marked Bar False broken SR by Reversal Arrow. Detail of rule as below:
================================================
1.Defined Support and Resistance
1.1.Support
+ Key bar:
- Open Price lower than BB lower band, Close Price higher than BB lower band
+ Support Zone:
- Bottom Zone place at Low Price of Key bar
- Top Zone place at Median Price ( HL2 ) of Key bar
1.2.Resistance
+ Key bar:
- Open Price higher than BB upper band, Close Price lower than BB upper band
+ Resistance Zone:
- Bottom Zone place at Median Price ( HL2 ) of Key bar
- Top Zone place at High Price of Key bar
1.3. Median Line
+ Median Line place at half of Range limit by Support and Resistance
================================================
2.Defined False Break
2.1.Defined Bull Trap
+ High Price higher than Top of Resistance Zone
+ Close Price lower than Top of Resistance Zone
+ Open Price higher than Bottom of Resistance Zone
+ Bar Direction is downward
+ Body of current Bar greater than Body of previous bar
2.2.Defined Bear Trap
+ Low Price lower than Bottom of Support Zone
+ Close Price higher than Bottom of Support Zone
+ Open Price lower than Top of Support Zone
+ Bar Direction is upward
+ Body of current Bar greater than Body of previous bar
================================================
3.Defined Reversal Arrow and Alert
+ Arrow Down when Bull Trap appear
+ Arrow Up when Bear Trap appear
+ Alert when Reversal Arrow appear
================================================
4.Trading
4.1.Long Position
+ Consider open positon when Arrow Up appear
+ Stoploss place at Low Price of Arrow Bar
+ Take profit at Resistance Zone
+ Consider Exit Position when:
- Price moving above Median Line and has Bearish Reversal Pattern
4.2.Short Position
+ Consider open positon when Arrow Down appear
+ Stoploss place at High Price of Arrow Bar
+ Take profit at Support Zone
+ Consider Exit Position when:
- Price moving below Median Line and has Bullish Reversal Pattern
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?