MINTYFRESH97

Moving Average Band Width ((((20/04/2022))))

Todays Script uses 5 Moving Averages with the new function on V5 called fill, we can now colour fill between moving averages.
9ema
20ema
50ema
100ema
200ema

100-200ema which is labelled in Redis where the big impulse moves will fall into if the pressure is so strong on the opposite of the trend.
50-100ema which is labelled in Blue is where price could be heading in a healthy trend
20-50ema which is labelled in Purple, price will enter this area when price is in a strong impulse move/trend
9-20ema which is labelled in Green is a super strong trend/ impulse move, price will most likely break this stream and enter the 20-50ema

(the colour of EMAS can be changed in the settings)

I would use this to either gauge the strength of a trend//impulse leg or buy/sell opportunities.

This works best in trending environments, LTF and liquid markets

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?