cheatcountry

Ehlers Voss Predictive Filter [CC]

The Voss Predictive Filter was created by John Ehlers (Stocks and Commodities August 2019) and this is a unique indicator in that it tries to predict future price action. I have color coded the middle line to show buy and sell signals so buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you want me to publish!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?