LonesomeTheBlue

Pivot Point Supertrend

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello All,

There are many types of SuperTrend around. Recently I thought about a Supertrend based on Pivot Points then I wrote "Pivot Point SuperTrend" script. It looks it has better performance on keeping you in the trend more.

The idea is behind this script is finding pivot point , calculating average of them and like in supertrend creating higher/lower bands by ATR. As you can see in the algorithm the script gives weigth to past pivot points , this is done for smoothing it a bit.


As I wrote above it may keep you in the trend more, lets see an example:

As an option the script can show main center line and I realized that when you are in a position, this line can be used as early exit points. (maybe half of the position size)

While using Pivot Points , I added support resistance lines by using Pivot Point , as an option the script can show S/R lines:

And also it can show Pivot Points:

When you changed Pivot Point Period you can see its reaction, in following example PP period is 4 (default value is 2). Smaller PP periods more sensitive trendlines .

Alerts added for Buy/Sell entries and Trend Reversals. (when you set alerts use the option "Once Per Bar Close")ENJOY!
Phát hành các Ghi chú: Coding improved
Added explanation
Phát hành các Ghi chú: updated

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?