rsu9

Lower TimeFrame Mini Candle[rsu]

rsu9 Premium Cập nhật   
Lower Timeframe mini Candle

It is used to display the candle chart status of the small period 30m and 5m period through One Chart in the large period (day, or 8h, Week),

The period and window offset of the left and right windows can be set to suit your desktop resolution requirements.


Alert
Alert can be added to trigger when the stock price touches 200ma, please set the alert in the Day period.
It will trigger the alert at both 5m and 30m period.
Phát hành các Ghi chú:
change:fix labels bug
Phát hành các Ghi chú:
changes:fix a bug
Phát hành các Ghi chú:
changes:fix bug
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?