Noldo

Open Interest Stochastic Money Flow Index

This is the improved version of Stochastic Money Flow Index script that uses Open Interest instead of volume in Future markets.
I think it will make a difference especially in Future and CFD markets.
Since the system will pull data from Quandl, CFTC reports may cause repaint when disclosed.
So if you use it during the weekly time frame (1W), it will definitely not repaint.
You can also use the volume by selecting "Others" from the menu.This option applies to each instrument, you can use it on any financial instrument with or without COT data.

Bitcoin is included in the "Futures" option.
In Futures , you can observe the difference of Open Interest's success by comparing, since it counts exchanges between the two parties singularly, it reacts more firmly to speculative movements.
This script also includes alerts and bar color options, you can use from the menu.
It is also suitable for mutable variables.This script was freed from the integer loads.You can modify it in any adaptive or fractional period.

I hope it will help your analyzes, regards .
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?