ZenAndTheArtOfTrading

Breakout Indicator

This script allows you to set breakout alerts.

An alert will be triggered only when price breaks and closes beyond the specified prices. You will get an alert on the first candle that closes beyond the levels you set.
Phát hành các Ghi chú: Small improvements to UI
Phát hành các Ghi chú: Small improvements
Phát hành các Ghi chú: Small improvements
Phát hành các Ghi chú: Modified alert system to allow for alerts to be sent before the candle closes
Phát hành các Ghi chú: Added offset setting
Phát hành các Ghi chú: Converted to Pine Script version 4
Phát hành các Ghi chú: -
- Converted to v5 of Pine
- Added "confirm" parameter to price inputs (so that you can select your breakout price with the mouse when adding the script to your chart)
- Added 2 more alert options to separate long & short breakout alerts
Phát hành các Ghi chú: - Fixed typo for short alerts triggering on long breakouts (whoops!)
Phát hành các Ghi chú: Updated to Pine Script v5

My Resources Hub: https://theartoftrading.com
FREE YouTube Lessons: http://rebrand.ly/zyt
FREE Pine Script Basics Course: http://rebrand.ly/zpsbc
Pine Script MASTERY Course: http://rebrand.ly/zpsmc
My Indicators & Strategies: http://rebrand.ly/zmisc
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?