1776er

Pullback SP-Strategy#9

1776er Pro Cập nhật   
This is my interpretation of Steven Primo's pull back strategy indicator # 9. Seems to work on any time frame or combination high and low. I prefer to use it with the regular fractals and a 20 or 50 SMA and 5 period RSI . I would prefer to have it only paint up arrows when bars close above the SMA and vise versa with down arrows. If someone can help me correct that please contact me.

Thanks, 1776er.
Phát hành các Ghi chú:
This is my interpretation of Steven Primo's pull back strategy indicator # 9. Seems to work on any time frame or combination high and low. I prefer to use it with the regular fractals and a 20 or 50 SMA and 5 period RSI . I would prefer to have it only paint up arrows when bars close above the SMA and vise versa with down arrows. If someone can help me correct that please contact me.

Thanks, 1776er.
Phát hành các Ghi chú:
Added an EMA to the mix.
Phát hành các Ghi chú:
Renamed it Fractal PB strategy. I think its a better title. I have added another EMA and two more SMAs for a more complete strategy.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?