peacefulLizard50262

Rate of Change Candle Standardized (ROCCS)

ROCCS is a standardized rate of change oscillator with "error bars". Rate of change helps traders gauge momentum in a market by comparing the current price with the price "n" periods ago. What makes this special is you get to see the momentum of the momentum via the candle view. The candle transformation utilizes a moving average to smooth the signal however this is only used for the close price. The high and low prices are not smoothed. The moving average has an adjustable period, and so does the standardization.

I hope you can find great use in this upgraded roc indicator.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?