loxx

One-Sided Gaussian Filter w/ Channels [Loxx]

loxx Premium Cập nhật   
One-Sided Gaussian Filter w/ Channels is a Gaussian Moving Average that is calculated using a Fibonacci weighting function. Keltner channels have been added to show zones of exhaustion. A better name would be "Half Gaussian bell weighted" or "Half normal distribution weighted" indicator, since the weights for calculation of the average (similar to linear weighted average) are taken from a normal distribution curve like function--but only the half of the curve is used for calculation.

Information of the Gaussian distribution can be found here : https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_dis... and once you take a look at the standard normal distribution curve, it will be much clearer what is exactly done in this indicator.

After the Gaussian Filter is applied to the source input, an Ehlers' 2-Pole Super Smoother is applied to reduce noise without significant lag.

Included:
  • Bar coloring
  • Signals
  • Alerts
  • Loxx's Expanded Source Types
Phát hành các Ghi chú:
Small updates, and fixes
Phát hành các Ghi chú:
Unrestricted levels ingest.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?