jatubio

Cryptocurrencies World Sessions

Este indicador cambia los colores del fondo para identificar zonas horarias relacionadas con las sesiones de trading en criptomonedas.

Se muestran las sesiones de: America (Nueva York), Europa (Londres) y Korea (Seúl)

Además de mostrar la duración de la sesión, se pueden configurar intervalos para resaltar (en minutos): Antes de la apertura, después de la apertura y antes del cierre.

-----------------------------------------------------------------------------------

This indicators show background colours to identify world timezones about to cryptocurrencies trading sessions

These sessions are shown: USA (New York), Europe (London) and Korea (Seoul).

In addition to show the duration of the session, you can set intervals to be highlighted (in minutes): Before opening, after opening, before closing.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?