Cazimiro

DashBoard Alt Season by Kzi

Here is a Dashboard to have an overview of the Alt Season oportunity.
Multiple time frame (Month / Week / Daily /4H)


How to use it?
You have 4 columns
TOTAL Crypto / Btc dominance / Btc Price / Alt ?

The alt? column is the resulte of the price and dominance of btc + 1 point with the total crypto

BTC Dominance UP ? Yes = Négatif for ALTS
/// Btc Price UP ?= > Yes = Positif for ALTS
NO = super négatif for ALTS
No = Positif for ALTS
/// Btc Price UP ?= > Yes = super Positif for ALTS
NO = Neutral
The total market just smooth the total.

If Alt columm is Green= It's OK
If Alt columm is orange = carrefull
If Alt Columm is red = leave the alt

You have to considered that you look on the time frame where you want to trade.
The overtime frame help to understand the bigger view.


Hop you like it and give comment to help the évolutions.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?