tradingcube

TradingCube : Moving Average : Data table

tradingcube Cập nhật   
Plots moving average both EMA as well as SMA on Multiple timeframes at once in a Tabular Format
for rapid indication of momentum shift as well as slower-moving confirmations.

Displays EMA/SMA 5 8, 13, 21,34,55,89,100,200,400 by default as well as provide the users the flexibility to choose the timeframe as per their set up.
Phát hành các Ghi chú:
Trend Color Fix.
Phát hành các Ghi chú:
*MTF - Multi Time Frame Option Added.
Phát hành các Ghi chú:
Adding Option to Change Display position of Table.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?