crypto-with-joe

The Killer Whale - Multiple Keltner Channels by Joe

crypto-with-joe Cập nhật   
Finally, after centuries of pain and suffering, the good townsfolk of TradingView have been given a single Keltner Channel indicator that will grant them FREE access to MORE THAN ONE Keltner Channel.

With "The Killer Whale" indicator, Joe has once again saved all the peasants—those who cannot add 10,000 indicators to our charts—from the dirty tyrants who arrogantly rule over us with disdain.

And, now, not only can you have more than one Keltner Channel with this single indicator, but you can have UP TO FOUR! For FREE!

Yes, I know, it seems too good to be true. But, install and enjoy your newfound freedom!

Options:
  • Keltner Channel length and source
  • Multiplication Factor for each channel
  • SMA or EMA
  • ATR Length
  • Border and fill colors for each channel

Now, go, therefore, and Keltner to your heart's content. May The Killer Whale be with your charts forever!
Phát hành các Ghi chú:
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?