king_mob

Binance Futures Swap-Spot Basis Label

Note: This script will only work with Binance Futures Symbols

This script calculates the basis between the Binance Future and Binance Spot market for the coin you are currently viewing and paints a label on the chart which displays the percentage difference between future and spot. If the future is trading below the spot market the text will be red indicating backwardation and if the future is trading above spot, it will be green indicating contango. Please note this script will only work on Binance perps against Binance spot. The script will change based on what perp you are looking at, no inputs are required.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?