Noldo

BTC FRACTAL ANN S-R LEVELS (Fixed ANN MACD)


This script is an adaptation of my deep learning system for Bitcoin to fractals.
Fractal codes are not belong to me. Original :
The code for the Deep learning (ANN MACD BTC ) work belongs to me. Original:

I didn't get license for this script because the fractal codes don't belong to me.You can use it for any purpose.
This command can be a very helpful guide.You can use that fractals with your indicators for Bitcoin .
You can also combine these levels with ANN - MACD - BTC script.

Scripts about Artificial Neural Networks (ANN) will continue soon !

I hope it will help us to gain insight into technical analysis .
Best regards. Noldo.

Phát hành các Ghi chú: Positive and negative conditions can be shown as bar colors.
You can select from the menu.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?