imbes

2 Multi-Timeframe Bollinger Bands

imbes Cập nhật   
This is two separate Bollinger bands in one study. Customizable middle BB line type ( SMA , EMA , VWMA ), legnth, colors, and deviations provided at .5 increments.

Someone else has a very similar Bollinger Band study but the code was hidden, so I figured I would remake as a learning challenge since I'm new to pinescript and this is the best way to learn it imo.

There will be updates to this script in the future but for now it serves its purpose lol. Publishing this version early as I wanted to give some friends access to it

In terms of usage, I like 4h 50 SMA alot . Having two sets of Bollinger bands is nice so you can turn one off or swap between time frames and such. In terms of techniques using both bbands, I haven't really played with it too much yet but simple things like 1h 50sma bbands expanding past the 4h 50sma bbands probably indicate an exaggerated move in that specific time frame, etc etc.

Hope this helps!
Phát hành các Ghi chú:
bug fix on 2nd set of std dev bands - was calculating with the wrong time frame

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?