cheatcountry

Ehlers Optimum Predictor [CC]

The Optimum Predictor was created by John Ehlers (Rocket Science For Traders pgs 209-210) and this indicator does a pretty good job of predicting major market moves. When the blue line crosses over the red line then this indicator is predicting an upcoming uptrend and when the blue line crosses under the red line then it is predicting an upcoming downtrend. Ehlers recommends using this indicator with an entire trading system to filter out any bad signals but most of the signals it gives are pretty accurate. He uses advanced digital signal processing to predict the future prices and uses it in an ema formula for the calculation. There are several ways to interpret this indicator: you can look for crossovers, you can also look for when the indicator goes above 0 for a general uptrend or below 0 for a general downtrend.

Let me know if there are any other scripts you would like to see me publish!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?