citlacom

Financial Astrology Mars Speed

Mars speed phases (stationary and retrograde) seems to slow down the impulsive and energetic actions of traders, looking in the BTCUSD chart is very clear that during the period of Mars moving direct within the average speed around 0.6 degrees per day or above it, the price range is wider and the trend is more strong than when speed is decreasing below 0.50 degrees per day.

Surprisingly the price action acceleration don't happens at the maximum acceleration of Mars speed but after it reached the maxima around 0.75 to 0.76 degrees per day and stabilise around 0.7 for subsequent slow decrease through the course of few months to 0.62 - 0.58 daily speed range, during all this period the price action is strong. Once the Mars speed cross the 0.50 and goes into negative (in retrograde motion) the price suffers a congestion.

Note: The Mars speed indicator is based on an ephemeris array that covers years 2010 to 2030, prior or after this years the speed is not available, this daily ephemeris are based on UTC time so in order to align properly with the price bars times you should set UTC as your chart timezone.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?