traderharikrishna

RSI Trend

traderharikrishna Cập nhật   
RSI Hull Trend is a hybrid indicator with RSI of HULL Signal. The Hull MA is combined with RSI to see if the Hull MA Buy/Sell Signal is in overbought or oversold condition. Buy Sell Signals are plotted based on settings of OB/OS or RSI . This indicator is very useful to see if the Trend is in Exhaustion or Beginning of a Trend. Entry and Exit conditions can be more precise based on OB/OS condition of price action. In addition normal RSI trend is plotted with trend color from Hull MA. Best Performance with Heiken Ashi Candles.
  • OB/OS Settings provided
  • Hull Buy/Sell Signals plotted
  • Double RSI FAST and DEFAULT signal with crossover
  • Bar Color applied based on Hull RSI Trend
  • Hull Trend + RSI + Price Action
Phát hành các Ghi chú:
removed OB/OS filter for buy sell signals
Phát hành các Ghi chú:
Sideways / Ranging Market Highlight Option Provided.
Helps detect sideways price movement.
Phát hành các Ghi chú:
:)

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?