LixxChartz

Harmonic Indicator

This indicator finds all of the gartley and cypher patterns on anychart and personally I have been using them profitably with BTC , ETH, and LTC. It includes entry points for both patterns but not TP levels, that is up to you to do research on. In version 2 I am working on this, if any of you can help me with that, it would be appreciated. Goodluck!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?