nicks1008

SWING TRADE SIGNALS

nicks1008 Cập nhật   
BUY & SELL Signals for higher timeframes based on Ema & Sma with RSI overbought/oversold dots for possible reversal indication.

It can be used for booking profit in the existing trade and take fresh position once the new candle breaks the high/low of alert candle depending upon the side.

Best work with 1h+ timeframes.
Phát hành các Ghi chú:
Firstly Thank you for your huge support through Coin donations, Likes & Comments.

• You can now add alerts for Buy/Sale entry & Possible Reversal signal
• Color & shape scheme simplified and kept it minimal.
• Add input for RSI overbought & oversold values as per your choice

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?