aashish2137

Nifty Volume profile + VWAP + EMA

aashish2137 Pro Cập nhật   
The script picks up nifty stocks with their current respective weights and plots a Volume Weighted Average Price line along with 2 EMAs and an alert when the EMAs cross over.

You can customize the script for EMA lengths and to remove alert. Basic utility of the script is to analyse volumes driving the Nifty 50 index.

Credits to @daytraderph and his script (Custom Volume ) who's code I used to build this script. Also thanks to my friend @Varun who helped me code it.
Phát hành các Ghi chú: Update 28-Jun-2020

1. Updated constituent entity weights as per latest available on NSE website

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?