agprado

Time_Filter

Library "Time_Filter"
Time filters for trading strategies.

f_isInWeekDay(_timeZone, _byWeekDay, _byMon, _byTue, _byWed, _byThu, _byFri, _bySat, _bySun)
  f_isInWeekDay - Filter by week day or by time delimited session.
  Parameters:
    _timeZone: - Time zone to use when filter allowed trading by days of the week.
    _byWeekDay: - Filter allowed trading time by days of the week.
    _byMon: - Is Monday a trading day?
    _byTue: - Is Tuesday a trading day?
    _byWed: - Is Wednesday a trading day?
    _byThu: - Is Thursday a trading day?
    _byFri: - Is Friday a trading day?
    _bySat: - Is Saturday a trading day?
    _bySun: - Is Sunday a trading day?
  Returns: series of bool whether or not the time is inside the current day.

f_isInSession(_timeZone, _bySession_1, _timeSession_1, _bySession_2, _timeSession_2)
  f_isInSession - Is the current time with in the allowed trading session time.
  Parameters:
    _timeZone: - Time zone to use when filter allowed trading by days of the week.
    _bySession_1: - Filter allowed trading time with in hours defined in _timeSession_1
    _timeSession_1: - Hours with in trading is allowed.
    _bySession_2: - Filter allowed trading time with in hours defined in _timeSession_2
    _timeSession_2: - Hours with in trading is allowed.
  Returns: series of bool whether or not the time is inside selected session.

f_isTradingAllowed(_timeZone, _byWeekDay, _byMon, _byTue, _byWed, _byThu, _byFri, _bySat, _bySun, _bySession_1, _timeSession_1, _bySession_2, _timeSession_2)
  f_isTradingAllowed - Is the current time with in the allowed.
  Parameters:
    _timeZone: - Time zone to use when filter allowed trading by days of the week.
    _byWeekDay: - Filter allowed trading time by days of the week.
    _byMon: - Is Monday a trading day?
    _byTue: - Is Tuesday a trading day?
    _byWed: - Is Wednesday a trading day?
    _byThu: - Is Thursday a trading day?
    _byFri: - Is Friday a trading day?
    _bySat: - Is Saturday a trading day?
    _bySun: - Is Sunday a trading day?
    _bySession_1: - Filter allowed trading time with in hours defined in _timeSession_1
    _timeSession_1: - Hours with in trading is allowed.
    _bySession_2: - Filter allowed trading time with in hours defined in _timeSession_2
    _timeSession_2: - Hours with in trading is allowed.
  Returns: series of bool whether or not trading is allowed at the current time.
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.