HPotter

Average Directional Movement Index Rating Strategy

The Average Directional Movement Index Rating (ADXR) measures the strength
of the Average Directional Movement Index (ADX). It's calculated by taking
the average of the current ADX and the ADX from one time period before
(time periods can vary, but the most typical period used is 14 days).
Like the ADX, the ADXR ranges from values of 0 to 100 and reflects strengthening
and weakening trends. However, because it represents an average of ADX, values
don't fluctuate as dramatically and some analysts believe the indicator helps
better display trends in volatile markets.

WARNING:
- This script to change bars colors.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?