hm

1min_&15min_Crypto_indicator

hm  
Dear Crypto Community,
on
I set for my thesis a crypto indicator for 15 minutes mostly. It's work at 87 % on BTCUSD & BCH

easy to use:

Green to Short
Purpule to BuyMã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận