kevinmck100

Boom Hunter + Hull Suite + Volatility Oscillator Strategy

kevinmck100 Pro Cập nhật   
TRADE CONDITIONS

Long entry:
  • Boom Hunter (leading indicator): Trigger line crosses over Quotient 2 line (white cross over red)
  • Hull Suite (trend confirmation): Price closed above hull suite line and hull suite is green (represented by horizontal line at -10 in strategy pane)
  • Volatility Oscillator ( volatility confirmation): Volatility spike trigger line is above upper band (represented by horizontal line at -30 in strategy pane)


Short entry:
  • Boom Hunter (leading indicator): Trigger line crosses under Quotient 2 line (white cross under red)
  • Hull Suite (trend confirmation): Price closed below hull suite line and hull suite is red (represented by horizontal line at -10 in strategy pane)
  • Volatility Oscillator ( volatility confirmation): Volatility spike trigger line is below lower band (represented by horizontal line at -30 in strategy pane)

Risk management:
Each trade risks 3% of account (configurable in settings)
SL size determined by swing low/high of previous X candles (configurable in settings) or 1 ATR if swing is less than 1 ATR
TP is calculated by Risk:Reward ratio (configurable in settings)

TIPS

Timeframe: I have found good results running on BTC /USDT 5M chart

Note: To help visual identification of trade entries and exits you may wish to add the Hull Suite and Volatility Oscillator to the chart separately. It was not possible to display them in a clear way within a single panel for the strategy. Make sure you set the settings of the auxiliary indicators to match what is in the settings of this indicator if you do decide to add them.

CREDITS
Boom Hunter Pro by veryfid
Hull Suite by InSilico
Volatility Oscillator by veryfid
Phát hành các Ghi chú:
  • Update date range to 2030
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?