Xiao4

BTC FS Diff / Percentage (XBTH20)

Shows price difference by a percentage of future (BITMEX:XBTH20) and spot index (BITMEX:XTB) .
Phát hành các Ghi chú: "BITMEX:XBTM20" is closed, so we should change it to "BITMEX:XBTH20".Luckily we will still have the M20 data.
Phát hành các Ghi chú: "BITMEX:XBTM20" is closed, so we should change it to "BITMEX:XBTH20".
Phát hành các Ghi chú: It shows price differences between future and spot, and convergences or divergences of them.
You can simply config it for different future symbol and spot symbol, or different periods of fast and slow lanes to study more proper signal of your trading.
Phát hành các Ghi chú: Change default future to BITMEX:XBTU20

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?