glaz

Linear Regression Channel Clone

10750 lượt xem
706
Clone of tradingview Linear Regression Channel

Honorable Mentions:
jwammo12 for the Deviation code
ballofpaper for making me write it.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Thank you. How do I get the Red, Blue filling please? I tried to change the script for it but nothing worked, so far, for me.
+8 Phản hồi
please how to add alerts for this ?
+8 Phản hồi
Не работает
Phản hồi
Hello! Can you please do code with start point anchored to date ( min.,hour, day, month, year). No such code on tv( And add there at least 3 deviations please.
Phản hồi
Thank you
Phản hồi
Well done... really nice
Phản hồi
i copy this scrypt
Phản hồi
greak work
Phản hồi