LARP_Capital

Pump_Doctor Trends

**You must enable bar colors in the options for the script if you wish to see them**
This indicator is very useful for spotting trends / tops / bottoms.

This is the ultimate altcoin pump spotting tool. Use on higher timeframes for greatest accuracy. If altcoin is newish (ZEC for example), try 4h rather than 1D or 3D.

Green = Uptrend
Red = Downtrend
Gray = Top/local top, bottom/local bottom, or continuation. You will need some knowledge of price action to determine which condition applies.

You can use the oscillator at the bottom as a measure of momentum / trend strength. You can draw trendlines on the oscillator on the top/bottom or the interior.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?