djmad

[Mad]Trend Barcolors

djmad Cập nhật   
Trend colors based on PSA and selectable Ma's.

classic PSAR trend mixed with 2 selectable MA's switching between Bullish Neutral Baerish

the switching logic is in colorlogic()

usage: colorswitch maybe one entry.
if you want to trade with a trend example: green yellow, green << entry (long)
if you want to trade against a trend example: green yellow red (entry short)

This is not an indicator that works on its own, it is a helper in a decision, never a single instrument is possible.

have fun
Phát hành các Ghi chú:
multibit implementation
Phát hành các Ghi chú:
libary update

Trader & coder. TA & NFTs.
bitblockwizard.com more at bitblockart.com
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?