HeWhoMustNotBeNamed

Donchian Channel - trend filter

HeWhoMustNotBeNamed Wizard Cập nhật   
Trend filter created based on donchian channel. I am using my custom donchian channel as base for this indicator:

Concept is simple.

We count how many times price is hitting donchian channel top or bottom without hitting the other side and keep counter for both. Thus:

upCount is the number of times price hits donchian channel top without hitting bottom
downCount is the number of times price hits donchian channel bottom without hittin top

trendCountLimit is the minimum value of upCount or downCount to call it uptrend or downtrend.
Phát hành các Ghi chú:
Small change in coloring candles:

Candles are colored in green when uptrend starts by price hitting donchian channel top for trendCountLimit times. Similarly, candles are colored in red when price hits donchian channel bottom for trendCountLimit times. Trend colors are changed to lime/orange if price retraced back to mid of donchian channel. Bars will regain their strong trend color of green and red once they hit top/bottom again.
Phát hành các Ghi chú:
Show Channel made optional to be able to hide it.
Phát hành các Ghi chú:
Added options:

  • UseBinaryTrend : Trend is either green/lime or red/orange. Silver bars are colored with previous trend.
  • UseAdoptive: Option to use adoptive donchian as per script:

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?