OlgaObara

Correlation

Graph shows level of correlation between current source and another one and track current value of it. User can select source for comparison, graph period and number of candles for calculation, enter level of significal correlation (+-0.65 by default). Grapf contains 4 plots: Correlation - current level of correlation, Zero line , +Corr_level - minimum level of significant positive correlation, -Corr_level -maximum level of significant negative correlation between 2 sources.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

nice. how to trade this ?
Phản hồi