Khramov.Vladislav

Fakey pattern (Inside Bar False Breakout)

Inside Bar + False-Breakout = Fakey pattern

A Fakey pattern can have a pin bar as the false-break bar or not. Fakey’s are a very important and potent price action trading strategy because they can help us identify stop-hunting and provide us with a very good clue as to what price might do next.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//author: Khramov Vladislav

study("Fakey [KV]", overlay=true)

fakey = high[1] <= high[2] and low[1] >= low[2] and high > high[2] and close >= low[1] and close < high[2] ? red : na
fakey1 = high[1] <= high[2] and low[1] >= low[2] and low < low[2] and close > low[2] and close <= high[1] ? lime : na

bgcolor(fakey, transp=70)
bgcolor(fakey1, transp=70)

Bình luận

Hello Khramov.Vladislav,

Very appreciated your efforts and generous =D
+9 Phản hồi
thx! awesome!
+3 Phản hồi