Austimize

Impatient TS VWAP Bands

Austimize Pro Cập nhật   
Impatient VWAP bands are based of Traderskew's VWAP bands but are for more impatient traders.

Wicking or crossing down through the upper band indicates a good short trade entry for range-bound trading periods while wicking or crossing up through the lower band indicates a good long entry in range-bound conditions.

By default, impatience is disabled. If it is turned on, adjusting impatience determines how quickly the bands approach price: higher impatience approaches price faster. Rebound indicates how far from price the bands bounce after hitting price.

Phát hành các Ghi chú: Updated chart.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?