Ramonimous

Investing Zones

Investing Zones indicator shows the areas where LONGS or SHORTS can be made, the areas are calculated based on the mathematical averages of the high and low peaks of the price.
-There is an area called "No trading Zone" where the price is too slow, It also has a Alma Trend Ribbon (blue for uptrend, pink for downtrend) that helps to make trading decisions.
-You can make shorts when the price enters the Yellow zone called the "Sell Zone" and the price is below the Alma trend, set the TP1 in the white dotted line, and TP2 in the white lower line
-You can make longs when the price enters the Green zone called the "Buy Zone" and the price is above the Alma trend, set the TP1 in the yellow dotted line, and TP2 in the yellow upper line
-It works in all timeframes, personally I use it in 1min, 5min and 1hr.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?