JustUncleL

Donchian Channel Alerts R1 by JustUncleL

This idea is based on the Donchain Channel centre line Price action. When price moves from the highest/lowest point, the price will move to the center line first. At this point, the center line acts as dynamic support/resistance and often price will bounce back up. However, if price successfully breaks the centre line (primary entry condition), then prices will tend to catch up to the bottom channel line, many times making further moves in that direction (secondary entry condition).

This script alert idea is designed to be used with Renko (10pip brick recommended) Renko or Heikin Ashi (1 hour recommended) charts. It combines the Donchian Channel centre line price action with a directional coloured EMA (default length 8) to provide entry and exit signals.

There are three options to exit trade:
  • MA Cross (default exit) = exit occur when price breaks EMA in opposite direction.
  • Centre Cross = exit occurs when price breaks back passed the centre line in opposite direction.
  • Brick Colour = exit when a brick/bar paints in the opposite colour to trade direction.

Each Entry and Exit signal creates an Alertcondition that can be picked up by the TradingView Alarm system.

TIPS:
  • This type of Trading technique only works well in a trending market. Do not try to trade this technique in a ranging/flat market, wait for market to return to trend or pick another pair.
  • To get 10pip Bricks set Renko to "Traditional" type bricks and 0.001 for non-JPY currency pairs and 0.1 for JPY currency pairs. Also set chart Time frame to 5min or 15mins.

Renko chart:

JustUncleL
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?