LunaOwl

[LunaOwl] Moving average Bias Ratio

LunaOwl Cập nhật   
作品: 均線乖離率 (Moving average Bias Ratio)

The concept of Moving average Bias Ratio is according to the difference between the long/short-term MA changes, determine the direction of buy or sell. Long if the short-term MAs is above the long-term MAs; Conversely, if the short-term MAs is below the long-term MAs, it is not held.

均線乖離率的概念,是根據長短期均線變化之間的乖離來確定多空方向。如果短期高於長期,則買進;相反的~如果短期低於長期,則空手。

Using the deviation rate alone will have the disadvantage of unclear signals, which can only explain the increased chance of market reversal. It needs to cooperate with the rule of thumb and other analytical tools.

單獨使用乖離率會有信號不明確的缺點,只能解釋市場發生反轉的機會增加,需要配合經驗法則和其他分析工具。

--------------------------*

Formula - 公式

Avg . BIAS = ( MA(short) - MA(long) ) ÷ MA(long) × 100 %
均線乖離率 =(短期平均-長期平均) ÷ 長期平均 × 100 %

--------------------------*

The greater the distance between the two moving averages, the greater the Bias Ratio.
Phát hành các Ghi chú:
Add strategy attributes, backtest, increase moving average type VWMA, and increase datetime range.
增加策略屬性,可回測,增加移動平均種類VWMA,增加起訖日期時間範圍。
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?