synapticEx

Nebula Advanced Dynamic Support/Resistance

Still I don't know. Maybe it was not the script, but a bug in trading view that seems to appear when one reach the maximum jackpot: http://imgur.com/5FxvjjL
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//@version=2
//synapticex.com
study("Nebula", shorttitle="Nebula", overlay=true)
length = input(title="Length", type=integer, defval=20)

fractal(i, type)=>
  f = 0
  if(type == 1 and n>15)
    f := high[i]<high[i-1] and high[i-1]<high[i-2] and high[i-2]>high[i-3] and high[i-3]>high[i-4] ? 1 : 0
  if(type == 2 and n>15)
    f := low[i]>low[i-1] and low[i-1]>low[i-2] and low[i-2]<low[i-3] and low[i-3]<low[i-4] ? 1 : 0
  f
  
h = fractal(5, 1)
l = fractal(5, 2)
hVal = h ? high[3] : 0
lVal = l ? low[3] : 0

lSum = n>length*2 ? sum(lVal, length) : 0
hSum = n>length*2 ? sum(hVal, length) : 0
lN = n>length*2 ? sum(l, length) : 0
hN = n>length*2 ? sum(h, length) : 0
r = lSum>0 and hSum>0 and lN>0 and hN>0 ? abs((hSum/hN) - (lSum/lN)): 0

hPlus = hVal and r?hVal+r:na
hMinus = hVal and r?hVal-r:na
lPlus = lVal and r?lVal+r:na
lMinus = lVal and r?lVal-r:na
  
plot(hPlus, "hPlus", color=lime, linewidth=1, style=cross, transp=0, offset =-3, join=false)
plot(hMinus, "hMinus", color=red, linewidth=1, style=cross, transp=0, offset=-3, join=false)

plot(lPlus, "lPlus", color=white, linewidth=1, style=cross, transp=0, offset =-3, join=false)
plot(lMinus, "lMinus", color=fuchsia, linewidth=1, style=cross, transp=0, offset=-3, join=false)

Bình luận

it's very leggy indicator. give signal very late. any way to make it bit fast?
Phản hồi
Great Stuff.
Phản hồi
synapticEx karabogerald
thanks
Phản hồi