PolarSolar

Donchian Fibo Channels

1905 lượt xem
125
1. Set PRZ level for watching
2. Set period as swing time X 2 (or more)
3. Wait rebound from PRZ or PRZ break (use next if break)
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
// Created by PolarSolar 09 May 2016
// Updated: none

study(title="Donchian Fibo Channels", shorttitle="DFC", overlay=true)
length = input(20, minval=1)
lo = lowest(length)
hi = highest(length)
range = abs(hi-lo)
prz = input(0.618, title="PRZ level",minval=0.236, maxval=0.886, step=0.001)
d = close[1]>hi-(range*prz)?1:-1
r236 = d>0?hi-(range*0.236):lo+(range*0.236)
r382 = d>0?hi-(range*0.707):lo+(range*0.382)
r500 = avg(hi,lo)// basis
r618 = d>0?hi-(range*0.618):lo+(range*0.618)
r707 = d>0?hi-(range*0.707):lo+(range*0.707)
r786 = d>0?hi-(range*0.786):lo+(range*0.786)
r886 = d>0?hi-(range*0.886):lo+(range*0.886)

plot(lo, color=gray, linewidth=2, title="HIGH")
plot(hi, color=gray, linewidth=2, title="LOW")
plot(r236, color=#BA55D3, title=".236") // violet
plot(r382, color=#4169E1, title=".382") // blue
plot(r500, color=#00BFFF, linewidth=2, title=".500") // light blue
plot(r618, color=#32CD32, title=".618") // green
plot(r707, color=#FFD700, title=".707") // yellow
plot(r786, color=#FF8C00, title=".786") // orange
plot(r886, color=red, title=".886") // red
Телеграм https://t.me/PolarSolar
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/polarsolar
YouTube https://www.youtube.com/c/PolarSolar
Наставничество http://mentor.trade/

Bình luận

new version published
Phản hồi
Great idea, waiting for final version)
Phản hồi
Replace str 12
r382 = d>0?hi-(range*0.707):lo+(range*0.382)
to
r382 = d>0?hi-(range*0.382):lo+(range*0.382)

*incorrect level 0.707 instead 0.382
Phản hồi
Replace code from str #8

range = abs(hi-lo)
dir = input(true, title="Uptrend?", type=bool)
prz = input(0.618, title="PRZ level",minval=0.236, maxval=0.886, step=0.001)
przd = dir?prz:1-prz
d = close>hi-(range*przd)?1:-1

Because on downtrend channel reversal on incorrect value (prz-1) example: .382 instead .618.
Phản hồi