inno14

EMR Strategy [H1 Backtesting]

inno14 Cập nhật   
EMR Strategy base on EMA , MACD and RSI to supply signal on time frame H1.
Details of Rule as below:
===
1. EMA
+ Time frame: H1
+ Periods: 25, 100 (~ EMA 25 H4), 600 (~ EMA 25 D1)
===
2. MACD
+ Time frame: H1
+ Periods: 12,26,9
===
3. RSI
+ Time frame: H1
+ Periods: 14
===
4.Trading Rule
4.1.Long Position
+ MACD>0 and RSI>50 and close price moving above EMA 25
+ Close price crossed EMA 100 or crossed EMA 600 at the first time
4.2.Short Position
+ MACD<0 and RSI<50 and close price moving below EMA 25
+ Close price crossed EMA 100 or crossed EMA 600 at the first time
===
5.Money Management
+ This strategy concentrate into winrate.
+ So use trailing stop to protect your profits.
+ And use stoploss to avoid big loss on trades.
Phát hành các Ghi chú: Update funtion backtest at line 175 and 176
Phát hành các Ghi chú: Update Table of Infomation and Exit Position Rule
4.3.Exit Position
+ Exit Long Position when High Price moving below all 3 EMA
+ Exit Long Position when RSI over 70
+ Exit Short Position when Low Price moving above all 3 EMA
+ Exit Short Position when RSI under 30
Phát hành các Ghi chú: Update Input RSI Overbought and Oversold Level, and Rule of Exit Position.
4.3.Exit Position
+ Exit Long Position when High Price moving below all 3 EMA
+ Exit Long Position when RSI overbought and EMA25>EMA100 or EMA25>EMA600
+ Exit Short Position when Low Price moving above all 3 EMA
+ Exit Short Position when RSI oversold and EMA25<EMA100 or EMA25<EMA600
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?