loxx

Pips-Stepped MA of RSI Adaptive EMA [Loxx]

loxx Cập nhật   
Pips-Stepped MA of RSI Adaptive EMA is a pips-stepping, adaptive moving average that first, filers source input price using an EMA calculated using an RSI-modified alpha value and second, and last, its plugged into a pips-stepping algorithm to output the final chart signals. This is mainly a forex indicator although it can be used for any asset, but you must adjust the step size to pips relative to the asset, For Bitcoin this may be 5000 or more.

Included
  • Bar coloring
  • Signals
  • Alerts
  • Loxx's Expanded Source Types
  • Loxx's RSI Variety RSI types

Phát hành các Ghi chú:
Small error fix.
Phát hành các Ghi chú:
Algorithm update
Phát hành các Ghi chú:
Removed unused inputs.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed error on no decimal tickers.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed error.
Phát hành các Ghi chú:
Error fixes
Phát hành các Ghi chú:
Small ui fixes
Phát hành các Ghi chú:
Updated formulas.

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?